ความสำคัญของการฝึกซ้อมอบรมดับเพลิงในโรงงาน

อบรมดับเพลิง คือ การให้พนักงานในโรงงานของเราได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตอบโต้เหตุฉุกเฉินไฟไหม้โดยพนัหงานจะได้เรียนรู้สิ่งทำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดับไฟเช่น

  • การใช้ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ
  • ประเภทของไฟ
  • อันตรายในการดับเพลิง
  • ชนิดของถังดับเพลิง
  • เพลิงประเภทต่างๆ A , B , C , D , K

ปัจจุบันในสถานการณ์โควิด19 นายจ้างสามารถจัดอบรมดับเพลิงออนไลน์ได้เช่นกันโดยมีรายละเอียดดังนี้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อให้การดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัย ในการทำงานในที่อับอากาศ เป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 สำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทาง ดำเนินการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
โดยผู้ให้บริการฝึกอบรม สามารถจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการฝึกอบรมเฉพาะภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ให้เป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 กล่าวคือ สามารถดำเนินการจัดอบรมด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับอัคคีภัยเฉพาะภาคทฤษฎี ซึ่งสามารถดำเนินการจัดอบรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ส่วนภาคปฏิบัติให้ดำเนินการฝึกอบรมภายหลัง เมื่อมีการผ่อนปรนมาตรการทางสาธารณสุข หรือสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) คลี่คลายและเข้าสู่สภาวะปกติหรือจนกว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น

หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

1.  วัตถุประสงค์

1.1  เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2534 ข้อ 19 ( 3 )  จัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนดหรือยอมรับไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้าง ในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ

1.2  เพื่อเป็นการลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในสถานประกอบการ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

1.3  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้จักวิธีการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอันเกิดจากอัคคีภัย ได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี

1.4  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือ สถานประกอบการ และชีวิตประจำวันได้

1.5  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ความสามารถเพื่อช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดี

2.  การฝึกอบรม

ระยะเวลาอบรม 1 วัน อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ( ภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )

2.1  ภาคทฤษฎี

2.1.1  ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้

2.1.2  การแบ่งประเภทของไฟ

2.1.3  จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย

2.1.4  การป้องกันแหล่งกำเนิดการติดไฟ

2.1.5  วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ

2.1.6  เครื่องมือดับเพลิงประเภทต่างๆ

2.1.7  วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่ใช้ในการดับเพลิง

2.1.8  แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

2.1.9  การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย และการประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ

2.2  ภาคปฏิบัติ

2.2.1  ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำอัดแรงดัน

2.2.2  ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

2.2.3  ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ( Co2 )

2.2.4  สาธิตการดับเพลิงประเภท ดี ( D = เพลิงที่เกิดจากสารเคมี )

2.2.5  ฝึกการใช้สายน้ำดับเพลิงและหัวฉีด ( กรณีที่บริษัทมีระบบดับเพลิงในอาคาร )

2.2.6 ฝึกการดับเพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้ของก๊าซหุงต้ม

2.2.7  ฝึกการดับเพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้ของน้ำมัน

3.  อุปกรณ์ในการฝึกอบรม

3.1  ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ( Co2 )

3.2  ถังดับเพลิงชนิดน้ำ

3.3  ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

3.4  ถังดับเพลิงชนิดโฟม

3.5  แก๊สหุงต้ม ขนาด

3.6  น้ำมันเบนซิน

3.7  เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

3.8  หนังสือรับรองการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ข้อ 19(3)

4.  อุปกรณ์เสริม

4.1  ตู้สาธิตการระเบิดของแก๊ส LPG

4.2  สารเคมีที่เป็นอันตรายและสามารถลุกติดไฟได้ ( เพลิงประเภท D )